Kalendář událostí

<<  Červen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  9
12131416
17181920212223
242627282930

Úřední deska

Nesouhlasné stanovisko obce Lešetice se záměrem těžby a úpravy kameniva z odvalu šachty č. 15.

Č.j.: 41722/ENV/15

Věc: stanovisko obce Lešetice

na základě písemné zprávy ze dne 2. července, Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) –

Obec Lešetice sděluje následující:

N E S O U H L A S Í

se záměrem, a to z následujících důvodů:

-  výrazné zhoršení životních podmínek v oblasti odvalu šachty č. 15

-  zvýšení hlučnosti

-  zvýšení prašnosti

-  zvýšení hladiny radionuklidového pozadí

-  zvýšení provozu nákladní dopravy, výrazné zpomalení a komplikace vnitřní dopravní infrastruktury v obou směrech Příbram – Milín, kde hrozí i riziko kolize dopravních tras. Zároveň by tímto záměrem mohla být negativně ovlivněna samostatná cyklostezka Lešetice – Brod, která vede podél Příbramského potoka.

 

Pokud se v dané věci rozhodne realizovat těžbu a úpravu kameniva z odvalu šachty č. 15, i přes nesouhlasné důvody dotčených orgánů:

požaduje obec Lešetice hlavně z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti svých občanů, splnit v plném rozsahu následující podmínky:

1) Zastupitelé obce požadují nejbližší a tudíž i nejvíce ohrožený objekt v obci Lešetice osadit přístrojem Algade na měření (radonu, gama záření a prašnosti), který bude na objektu umístěn minimálně měsíc před započetím zpracovávání odvalu a dále po celou dobu odtěžení odvalu šachty č. 15. Požadujeme nepřetržité měření, a to, jak ve zkušebním, tak  i v ostrém provozu. Zároveň s podmínkou, že náklady na měření budou fakturovány zadavateli - EKOTOTALBAU CZ s.r.o..

V případě překročení zákonných limitů budeme trvat na okamžitém ukončení celé akce zpracování odvalu.

2) Z důvodu bezpečnosti požadují zastupitelé vyřešit situaci na křižovatce Lešetice – Konětopy, která je součástí silnice I. třídy č. 66 a požadují:

a) vybudovat a vyznačit nástupní ostrůvky pro autobusovou hromadnou dopravu v obou směrech

b) vyznačit jízdní pruhy křižovatky – vjezdy a výjezdy, odbočovací pruhy včetně komplexního vodorovného značení křižovatky

c) obnovit přechody pro chodce + osadit světelnými semafory

d) snížit v prostoru křižovatky rychlost na 50 km/hod

e) zpevnit mostek přes potok na vyšší zatížení provozu nákladní dopravy

Případně navrhujeme celou situaci vyřešit umístěním kruhového objezdu na křižovatce Lešetice – Konětopy, což by výše uvedené body vyřešilo.

3) Požadujeme, aby se nevhodné materiály (beton, dřevo, cizorodé látky) neumisťovaly zpět na odval šachty č. 15.

4) Požadujeme upřesnění, ve kterých hodinách bude prováděno třídění a odtěžování? Nesouhlasíme s večerním, nočním ani víkendovým provozem z důvodu zvýšené hlučnosti. Z dokumentace vyplývá, že ještě mimo stanovenou 8 hodinovou pracovní dobu, bude minimálně 3 hodinový provoz pokračovat v úpravě a dočišťování terénu těžební plochy. Požadujeme upřesnění konkrétní pracovní doby v rozsahu od – do.

5) Dle dokumentace požadujeme zkrápění příjezdových a odjezdových cest, aby docházelo k co nejnižší prašnosti.

V období květen až září požadujeme: denní jednorázové smývání povrchu vozovky v úseku od bývalé šachty 15 za křižovatku Lešetice-Konětopy.

6) Požadujeme, aby zpevněný ochranný val kolem těžební soustavy, který má sloužit k omezení hlučnosti směrem k okolí, byl ve výšce minimálně 5 až 6 metrů.

Z důvodu výrazného zhoršení životních podmínek, obec požaduje roční finanční kompenzaci, která bude stanovena na základě odborné studie, resp. znaleckého posudku. Přičemž náklady s tím spojené, požadujeme, aby v plné výši uhradil zadavatel záměru.

                                                                                                    za   Obecní úřad  Lešetice

                                                                               Jaromír Nusl  - starosta

Na vědomí:

Středočeský kraj, hejtman, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Město Příbram, starosta, Tyršova 108, 261 19 Příbram

Krajský úřad Středočeského kraje, ředitel, Zborovská 11 150 21 Praha 5

Městský úřad Příbram, úřad obce s rozšířenou působností, Tyršova 108, 261 19 Příbram

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze územní pracoviště v Příbrami,

U Nemocnice 85, 261 80 Příbram

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, Wolkerova 40/11 160 00 Praha 6

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9 110 00 Praha 1

Obvodní báňský úřad pro území hlavního města Prahy a kraje Středočeského,

Kozí 4 P.O. BOX 31, 110 01 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

EKOTOTALBAU CZ s.r.o.,  Ing. Oldřich Zábrodský, Aloise Jiráska 264 261 01 Příbram

Ing. Josef Tomášek, CSc. , Pražská 900 252 10 Mníšek pod Brdy

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Česká inspekce životního prostředí,  Na břehu 267, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Český báňský úřad,  Kozí 748/4, 100 01 Praha 1 – Staré Město

Povodí Vltavy, s. p.,  Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1

Obec Milín, starosta,  11. května 27, 26231 Milín