Oznámení o zveřejnění návrhu územního plánu Lešetice

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Lešetice dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Územní plán Lešetice (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje, že v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona v době od 04.05.2017 do 23.06. 2017 je návrh ÚP zveřejněn na těchto místech:

- www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Lešetice)
- OÚ Lešetice
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
 
Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.