Kalendář událostí

<<  Červen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  9
12131416
17181920212223
242627282930

Úřední deska

Vyhláška o místních poplatcích

O b e c   LEŠETICE

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. l/2007

Zastupitelstvo obce Lešetice schválilo dne 2. 2. 2007 dle zákona č. 565/l99O Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. l28/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:

I. Základní ustanovení

Obec Lešetice vybírá tyto místní poplatky:

1. poplatek ze psů

2. poplatek za užívání veřejného prostranství

3. poplatek ze vstupného

Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Lešetice /dále jen správce poplatků/ a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Úvodní ustanovení

 

1. Poplatník je povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost, nejpozději do l5-ti dnů po vzniku poplatkové povinnosti. U užívání veřejných prostranství před jeho započetím užívání.

2. Kontrolu provádí kontrolní výbor, pověřený jednorázovým písemným pověřením zástupce obce.

III. Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Èeské republiky. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel, který je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu (§ 86 zákona č. l00/l988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů), Sazba poplatku za psa činí 100,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů a poživatel sirotčího důchodu činí 100,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa je zvýšena sazba o 5O %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Poplatek je splatný jednorázově do 3O. 6. kalendářního roku a dále do l5-ti dnů po vzniku nové poplatkové povinnosti.

IV. Poplatek za užívání veřejného prostranství

Veřejným prostranstvím dle ust. § 34 zákona č. l28/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů jsou v obci všechna místa, jejichž určením je veřejné užívání a která jsou přístupná každému bez omezení. Jsou to zejména komunikace (ulice, náměstí včetně chodníků a předzahrádek, silnice, silniční příkopy apod.), veřejné parky včetně přilehlých ploch. Udržování čistoty a pořádku na území obce Lešetice je společnou záležitostí všech obyvatel a návštěvníků obce, všech podniků, zařízení a institucí na jejím území. V zájmu bezpečnosti občanů a vzhledu obce není dovoleno znečišťovat veřejné prostranství. Zejména se nedovoluje:

·                        odhazovat smetí, papíry, obaly, jízdenky, zbytky jídel a ovoce či jiné odpadky

·                        znečišťovat veřejné prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami

·                        znečišťovat chodníky, cesty, nástupiště hromadné dopravy pliváním a nedopalky cigaret, žvýkačkami

·                        v zastavěném území obce nechat psy a drůbež volně pobíhat, znečišťovat chodníky, parky, ničit travnaté plochy, květinovou výzdobu a zemědělské kultury, venčit psy na zelených plochách a v blízkosti dětských hřišť, držitel psa je povinen na veřejnosti opatřit psa náhubkem a vést jej na vodítku

·                        trhat květinové výsadby a lámat stromy a keře

·                        poškozovat lavičky, dětské houpačky a prolézačky, propagační skříňky, plakátovací tabule, popelnice a odpadové nádoby a jejich svévolné vysypávání, informační tabule, dopravní značky, autobusové nástupiště a čekárny

·                        poškozovat a ničit veřejné osvětlení

·                        vylepování plakátů, letáků a jiných oznámení mimo stanovené plakátovací plochy

·                        sypké materiály musí být na veřejném prostranství zajištěny tak, aby nepůsobily znečištění veřejného prostranství

 

Za užívání veřejného prostranství platí sazby podle vyhlášky o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.

 

Odpovědnost za udržování čistoty veřejného prostranství

1. Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil.

2. Znečištění způsobené zvířaty je povinna neprodleně odstranit osoba pečující o zvíře.


Skládání a nakládání

1. Nakládání a skládání materiálu na veřejných prostranstvích občané provádějí tak, aby nezpůsobili závady ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací.

2. Součástí místních komunikací jsou také ve smyslu §8, zákona č. 35/1984 Sb., přilehlé chodníky, veřejná parkoviště aj.. Při znečištění místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti, je povinen ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Nestane-li se tak, je povinen uhradit obci (v případě místních komunikací) náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením komunikace do původního stavu.

3. U organizovaného sběru železného šrotu lze šrot skládat pouze na označené místo a v době k tomu určené.

Udržování vodních toků a nádrží

1. Do koryt vodních toků a nádrže není dovoleno vhazovat jakékoliv předměty nebo ukládat na březích a na místech, z nichž by tam mohly být splaveny. Jde zejména o předměty a látky, které by mohly způsobit závady z hygienického nebo bezpečnostního hlediska, ztěžovat popř. ohrožovat plynulý tok vody.

2. Není dovoleno vylévat, vypouštět do vody tekutiny závadné jako oleje, PHM, jedy apod., které poškozují vodní tok či životní prostředí. Není dovoleno na březích provádět údržbu a mytí motorových a jiných vozidel

3. Zakazuje se odstraňovat a poškozovat dřeviny a jinou zeleň na březích nebo odstraňovat a poškozovat zařízení zpevňující břehy.

4. K odvádění a zneškodňování odpadních vod jsou určeny pouze jímky na vyvážení.

Podmínky pro jízdu vozidel

1. Na vozovkách je zakázána jízda nadmíru znečištěných vozidel, respektive vozidel svým nákladem znečišťujících vozovku. Před vjezdem na vozovku musí být vozidla zbavena nečistot.

2. Dopravovaný náklad musí být zajištěn, aby neznečišťoval vozovku či ovzduší. Sypké materiály, seno, sláma, piliny apod. musí být dokonale zabezpečeny, aby při přepravě neznečišťovaly okolí. Přeprava materiálů, které jakkoliv zamořují okolí musí být prováděna v uzavřených nádobách či krytých vozidlech. Řidič je povinen učinit všechna opatření, aby jakémukoliv znečištění veřejného prostranství bylo zabráněno. Jestliže přesto dojde k tomuto znečištění (třeba i pádem předmětu, např. přepravek s lahvemi) musí obsluha vozidla neprodleně provést veškerá bezpečnostní opatření a ihned znečištění beze zbytku odstranit (v případě ve spolupráci s vlastníkem vozidla).

3. Je zakázáno parkování vozidel bez státní poznávací značky, vraků a jiných technicky nepojízdných vozidel na veřejném prostranství v celém katastru obce.

4. Účastníci silničního provozu, znečistí-li komunikaci, jsou povinni uvést vozovku do původního stavu v nejkratší možné době, aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu vozidel a aby byla zajištěna čistota obce.

Péče o vzhled obce a ostatních veřejných zařízení

1. Je zakázáno poškozovat nebo neoprávněně zabírat veřejné prostranství, veřejné přístupové objekty nebo veřejně přístupná zařízení.

2. Zábavní a sportovní podniky (cirkusy a lunaparky) je možné umístit pouze se souhlasem obecního úřadu

3. Plakáty a oznámení je povoleno vylepovat pouze na plakátovací stojany umístěné v katastru obce. Umísťování poutačů je možné pouze se souhlasem obecního úřadu.

4. Zakazuje se vypalování trávy a rozdělávání ohně na veřejném prostranství na celém katastru obce.

5. Psát a kreslit po plotech, budovách, stromech, sloupech apod. je zakázáno v celém katastru obce.

Pomníky, památná místa a veřejná zeleň

1. Pomníky, pamětní desky a památná místa jsou pod ochranou zákona a jejich poškozování a zneuctění je trestné.

Sankce

Porušením povinností stanovených touto vyhláškou se občané dopouštějí přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství.

Užívá-li část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, které nejsou pořádány za charitativním či veřejně prospěšným účelem se poplatek platí.

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy započalo užívání veřejného prostranství do dne, kdy užívání skončilo nebo zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.

Sazby poplatků:

1. za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení 200,- Kč/ m2/ročně

2. za použití veřejného prostranství při umístění stavebního materiálu povolené obecním úřadem 5,- Kč/ m2 za každý započatý den

3. za použití veřejného prostranství k umístění krátkodobých prodejních zařízení pro poskytování prodeje 50,- Kč/ m2 za každý započatý den

4. za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu, které nebyly povolené 100,- Kč/m2 za každý započatý den

5. za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 5,- Kč/ m2 za každý započatý den

6. v ostatních případech bude sazba činit 5,- Kč/ m2 za každý započatý den

 

Za trvalé umístění reklamního nebo jiného zařízení je poplatek splatný jednorázově do 30. 6. kalendářního roku nebo do l5-ti dnů po vzniku nové poplatkové povinnosti.

Za využití veřejného prostranství k prodejním nebo jednorázovým účelům je poplatek splatný ihned před počátkem užívání, nejpozději na místě prodeje.

V ostatních případech je poplatek splatný do l5-ti dnů ode dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

 

V. Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

Sazba poplatku:

2,- Kč z prodané vstupenky, maximálně však 20 % ze vstupného

Poplatník je povinen před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno a adresu nebo obchodní název pořadatele, jeho sídlo a IČO, dále datum, hodina a místo konání akce, účel použití výtěžku.

Poplatek je splatný do l5-ti dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Nebudou-li poplatky nebo jejich část uhrazeny /odvedeny/ včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem.

Za včas nezaplacené /neodvedené/ poplatky nebo jejich nezaplacenou /neodvedenou/ část se zvyšuje částka na trojnásobek.

Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, budou dlužné částky vyměřeny nebo doměřeny do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu do konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do l0 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Případné úlevy od poplatků nebo změny doby splatnosti provádí zaměstnanec obecního úřadu, pověřený výkonem státní správy a příslušnou agendou.

Žádosti musí být doručeny před vznikem poplatkové povinnosti.

 

Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne l. 3. 2007

 

Tato vyhláška nahrazuje v plném rozsahu vyhlášku č. 1 ze dne 1.1.1997

 

Vyvěšeno: 3. 2. 2007                        Sejmuto: 28. 2. 2007