Kalendář událostí

<<  Červen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  9
12131416
17181920212223
242627282930

Úřední deska

Obecně závazná vyhláška č.3 - Komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce  Lešetice

č. 03 / 2008

 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje a vydává dne 07.listopadu 2008 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17 odst. 2)  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .

 

 

Část I.

Základní ustanovení

 

Čl. 1

Předmět vyhlášky

1)     Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Lešetice (dále jen "obec"), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.

2)     Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad.

 

 

Část II.

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce

 

Čl. 2

Základní pojmy

 

Pro účely  této obecně závazné vyhlášky se rozumí:

a)       objemným odpadem - komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, pneumatiky, atd.) použít běžné sběrné nádoby,

b)       směsným komunálním odpadem - komunální odpad, který zbude po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky,

 

 

c)       pověřenou osobou - oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,

d)      sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený logem pověřené osoby, splňující technické parametry s vnitřním objemem od 50 do 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a směsného komunálního odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů.

 

Čl. 3

Třídění komunálních odpadů

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:

a)      sklo

b)      plasty

c)      papír

d)     železo

e)      objemný odpad

f)       nebezpečný odpad.

 

 

Čl. 4

Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů

1)     Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a směsný komunální odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:

a)      sklo bílé             – sběrná nádoba  bílé barvy, umístěná na návsi obce

b)      sklo barevné      – sběrná nádoba barvy zelené, umístěná na návsi obce

c)      plasty                – sběrná nádoba žluté barvy,  umístěná na návsi obce

d)     papír                 – sběrná nádoba modré barvy,  umístěná na návsi obce

e)      železo              –  obec společně s SDH zajistí svoz

f)       objemný odpad – velkoobjemové kontejnery přistavené na místech a v termínech 

                                  oznámením obecního úřadu

g)      nebezpečný odpad – dodavatelsky  zajistí obec odvoz s oznámením obecního  

                                       úřadu určení místa a termínu

h)      směsný komunální odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 110 l označené     

                                        známkou - samolepkou

2)     Fyzické osoby jsou povinny zajistit si na svůj náklad sběrné nádoby na směsný komunální odpad  a zajistit dostatečný počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.

3)     Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) směsného komunálního odpadu byly sběrné nádoby na směsný komunální odpad popř. typizované plastové pytle zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.

 

4)     Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:

a)      sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,

b)      do sběrných nádob je zakázáno ukládat:

-         stavební odpad a jiný podobný odpad,

-         uhynulá zvířata a jejich části,

-         horký popel,

-         tekutiny a ztekucené odpady.

c)      do sběrných nádob určených k odkládání směsného komunálního odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:

-         nebezpečný odpad,

-         objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),

d)     směsný komunální odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,

e)      odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.

 

                                                            Čl. 5

Odvozce a frekvence sběru (svozu) komunálních odpadů

1)     Sběr (svoz) směsného komunálního odpadu zajišťují dodavatelsky Technické služby města Příbrami ( dále jen TS )  s letní frekvencí  1x za 14 dní  a  zimní frekvencí  1x za týden.

2)     Sběr (svoz) nebezpečného a objemného odpadu je zajišťován 2x ročně dodavatelsky Technickými službami města Příbrami.

3)     Sběr (svoz) komunálních odpadů se provádí podle  harmonogramu Technických služeb města Příbrami.

 

 

 

Čl. 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.       

 

 

 

               Jitka Sojaková                                                        Jaromír Nusl

------------------------------------                                     ------------------------------------

 

            ………………….                                                     ………………….

místostarosta obce                                                          starosta obce

                         

 

 

 

 

 

vyvěšeno na úřední desku dne  08.11.2008

 

sejmuto z úřední desky dne  12.12.2008