Kalendář událostí

<<  Květen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
    2  3  4  5
  6  7  8  91012
1516171819
20212223242526
27293031  

Úřední deska

Obecně závazná vyhláška č.2 - Požární řád

Obec  LEŠETICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  č.  02 / 2008 

  POŽÁRNÍ  ŘÁD  OBCE  LEŠETICE 

platná v územním obvodu Obce Lešetice

 

Zastupitelstvo obce Lešetice vydalo dne 7. Listopadu 2008 podle § 29 odst. 1, písmeno o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Čl. 1  Účel

 

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci . Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany (dále jen PO) na území obce. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany obce a vztahu obce  k těmto osobám.

 

 

Čl.  2  Organizace požární ochrany

 

Za požární ochranu obce Lešetice odpovídá obec v čele se svým starostou. K zajištění PO a k řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku PO Obec Lešetice vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

Obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

 

 

Čl. 3  Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO

 

         Velitel JSDH Lešetice plní zejména tyto povinnosti:

 

1.    Zpracovává plán odborné přípravy členů JSDH podle „Základního zaměření odborné přípravy“ vydaného ředitelstvím HZS pro příslušný rok.

2.    Udržuje trvalou akceschopnost JSDH obce .

3.    Provádí a zajišťuje pravidelnou odbornou přípravu členů JSDH v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy.

4.    Provádí praktický výcvik s vlastní technikou

-  nácvik požárního útoku

-  výcvik v užívání osobní výstroje, výzbroje a ochranných pracovních prostředků                  

5.    Provádí dle plánů kontrolu požární techniky a ve stanovených lhůtách zajišťuje údržbu a zkoušení věcných prostředků PO a zařízení PO.

6.     Jednou ročně provádí inventarizaci prostředků svěřených JSDH.

7.   Vede předepsanou dokumentaci o činnosti JSDH a její odborné přípravě, o provedených cvičeních a dokumentaci o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena.

8.   Zvyšuje si své odborné znalosti absolvováním cyklické a základní přípravy velitelů jednotek v rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra, prováděné HZS ÚK.

9.   Plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty obce.

 

Čl.  4  Základní úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob na úseku PO ve městě

 

4.1.  Úkoly právnických a podnikajících fyzických osob

            Zajišťují, aby  ve všech činnostech byly respektovány zásady  PO stanovené obecně závaznými právními předpisy (zákonem ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Nařízením vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, vyhl. MV 247/2001 Sb. o organizaci  a činnosti jednotek PO, zákonem č. 50/76 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy majícími vztah k požární ochraně.

 

4.2.  Úkoly fyzických osob

Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy, §§ 17, 18 a 19 zákona ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a §§ 42, 43 a 44 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o „požární prevenci“.

 

Čl.  5  Jednotka požární ochrany

 

1.  Obec Lešetice zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů:

-          JSDH tvoří : jedno družstvo se sídlem  Lešetice č.9

-          celkový počet členů jednotky: 9     

-          velitel jednotky         1      

-          velitel družstva          2

-          strojník                      2

-          hasič                          4

 

2.  Obec Lešetice zajistí:

 

-    prostředky nezbytné pro provoz jednotky dobrovolných hasičů

-    zabezpečuje výstavbu a údržbu objektu PO a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu, (požární zbrojnice, požární nádrže atd.)

-    potřebné zásoby pohonných hmot,

-    členům JSDH osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,

-    vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JSDH,

-    účast velitelů JSDH a strojníků, popř. dalších členů jednotky na odborné přípravě,

-    funkčnost svolávacího systému členů JSDH pro případ vyhlášení požárního poplachu.

 

 

Čl. 6  Zdroje požární vody

 

Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, (viz § 29, odst. 1, písm. k).

 

Zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele vodovodní sítě její údržbu, tak aby byla pro potřeby požární ochrany vždy použitelná.

 

Jako zdroj požární vody v Lešeticích  je :                    hydrantová  síť

                                                                             vodní nádrž (omezené množství vody)

                                                              

Obec předává jednotce PO plán obce s vyznačením umístění hydrantů a dalších míst pro načerpání požární vody.

 

  

Čl.  7  Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu.

 

 Obec Lešetice nemá svoji ohlašovnu požárů. Požár lze nahlásit z funkčního telefonního automatu a to bez použití finanční hotovosti nebo karet.     

TELEFONNÍ  ČÍSLO   :       150          NEBO        112

 Vyhlášení požárního poplachu v obci Lešetice se provádí:

Signálem ,,POŽÁRNÍ  POPLACH‘‘ ,který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény  po dobu jedné minuty (25sec.tón-10sec.pauza-25sec.tón)

 

Čl. 8  Způsoby zabezpečení pohotovosti JSDH

 

Nepřetržitou  protipožární pohotovost v obci Lešetice zajišťuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Příbram. V případě potřeby JSDH obce Lešetice.

 

 

Čl. 9 Výpis z poplachového plánu kraje

 

Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZŠ.

 

   

 HZS Stř.kraje,stanice Příbram                  150               112                 950881011

SDH obce Lešetice           723 645 438                                         607 608 892

 

Čl. 10 Účinnost vyhlášky 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.      

V Lešeticích dne 07. listopadu 2008

 

 

              Jitka Sojaková                                                                   Jaromír Nusl

------------------------------------                                     ------------------------------------

 

            ………………….                                                           ………………….

místostarosta obce                                                               starosta obce

                         

vyvěšeno na úřední desku dne  08.11.2008

sejmuto z úřední desky dne  12.12.2008