Kalendář událostí

<<  Květen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
    2  3  4  5
  6  7  8  91012
1516171819
20212223242526
27293031  

Úřední deska

Obecně závazná vyhláška č.4 - Poplatek za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce  Lešetice

č. 04 / 2008

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Lešetice 

 

Zastupitelstvo obce Lešetice schválilo dne 07. listopadu 2008 podle § 84 odst. 2, písm. h) a § 10 písm. d)   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1  

Základní ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se v obci Lešetice zavádí a stanovuje poplatek za komunální odpad vznikající na území obce (dále jen „poplatek“), včetně způsobu jeho výběru a oznamovací a registrační povinnosti plátce poplatku. Výkon správy tohoto poplatku provádí obecní úřad v Lešeticích.

 

Čl. 2

Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost

 

1.        Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

2.        Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, do 30-ti dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.

3.        Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím svého obecního úřadu.

4.        Poplatek je příjmem obce.

 

Čl. 3

Výše poplatku

 

Výše poplatku je stanovena,  podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku, v příloze č.2 k této obecně závazné vyhlášce.

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

Plátce poplatku hradí poplatek vypočtený podle Čl.3 této vyhlášky v hotovosti, platebním příkazem nebo složenkou na účet obecního úřadu, a to nejdéle  do 31.března příslušného kalendářního roku.

 Čl. 5

Sankce

 

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem, dále postupuje dle ustanovení § 63 zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 6

Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.    

 

 

 V Lešeticích dne 07. listopadu 2008

 

 

              Jitka Sojaková                                                                   Jaromír Nusl

------------------------------------                                     ------------------------------------

 

            ………………….                                                           ………………….

místostarosta obce                                                               starosta obce

 

vyvěšeno na úřední desku dne  08.11.2008

sejmuto z úřední desky dne  12.12.2008