Kalendář událostí

<<  Květen 2018  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
   1  2
  8  9101113
14151617181920
222324252627
28293031   

Zápis 6.3.2017

č.j.   9/2017/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 06. 03. 2017 od 19:00

Přítomni: J. Nusl, st.; J. Sojaková, D. Bartoš, R. Buchová, F. Karas, V. Kuba, J. Táborská

Omluven:

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Záměr prodeje přihrazených pozemků v obci Lešetice

3) Prodej části pozemku p.č. 153/5 v k.ú. Lešetice manželům Míkovým

4) Žádost o poskytnutí sponzorského daru

5) Ukončení smluvního vztahu – výpověď smlouvy s organizací Technické služby Příbram

6) Ukončení smluvního vztahu – výpověď smlouvy se společností AMT s.r.o. Příbram

7) Uzavření smlouvy s SVZ centrum s.r.o.

8) Stanovení ceny známky na popelnice pro r. 2017

9) Žádost o poskytnutí  informace k pozemku p.č.2/5 v k.ú. Lešetice

10) Smlouva s Arriva Praha s.r.o.

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 7 hlasů. Ověřovatelé zápisu R. Buchová a D. Bartoš  - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 2) návrh na prodej tzv. přihrazených pozemků předložil starosta obce Jaromír Nusl. Jde o legalizaci užívacích vztahů, tedy uvedení souladu užívacích vztahů s právním stavem. Pozemky užívají vlastníci jim sousedících pozemků cca 50 let.  Obec má zájem, záležitost řešit smírnou cestou,  pozemky jsou pro obec nepotřebné, a proto obec nebude trvat na jejich vyklizení. Soudní řízení by s největší pravděpodobností přineslo obci další náklady spojené s právním zastoupením, jak vlastním, tak i druhé strany a přitom výsledek sporu je nejistý.

Pozemky byly zaměřeny geometrickými plány geodetem Ing. Rudolfem Smíškem, pokud jde o části původních pozemků, některé pozemky měly již samostatné parcelní číslo. Náklady na zaměření, sepis smluv a správní poplatek pro řízení o povolení vkladu ponese Obec, kupující zaplatí 50,-- Kč za 1 m2. 

Jde o následující pozemky: 

 • Parc.č. 107/2, , zahrada o výměře 117 m2
 • Parc.č. 95, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 34 m2
 • Parc.č. 32, zahrada o výměře 163 m2
 • Parc. č. 152/1, trvalý travní porost o výměře 418 m2
 • Parc.č. 65/2, zahrada o výměře 17 m2
 • Parc.č. 81/3, jiná plocha, ostatní plocha o výměře 34 m2
 • Parc.č. 82/2, zahrada o výměře 178 m2
 • Parc.č. 139/2, zahrada o výměře 117 m2
 • Parc.č. 41/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 67 m2
 • Parcč. 54/2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 10 m2
 • Nově vytvořenou parc.č. 155/5,ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 155/2 dle geometrického plánu č. 236-155/2016
 • Nově vytvořenou parc.č. 66/10,ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 5 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 66/1 dle geometrického plánu č. 232-151/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.143/10,ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 17 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 143/8 dle geometrického plánu č. 234-153/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.153/10,ostatní plocha,  neplodná půda  o výměře 97 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 153/5  dle geometrického plánu č. 231-150/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.153/11,ostatní plocha,  neplodná půda  o výměře 27 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 153/1  dle geometrického plánu č. 231-150/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.66/9,ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 65 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 66/1  dle geometrického plánu č. 233-152/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.218/7, lesní pozemek  o výměře11 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 218/2  dle geometrického plánu č. 230-149/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.218/6, lesní pozemek  o výměře 194 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 218/2  dle geometrického plánu č. 230-149/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.207/3,  ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 28 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 207/1  dle geometrického plánu č. 230-149/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.210/2, lesní pozemek  o výměře 48 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 210  dle geometrického plánu č. 230-149/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.206/2, lesní pozemek  o výměře 59 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 206  dle geometrického plánu č. 230-149/2016 

 

V souvislosti s prodejem shora uvedených tzv. „přihrazených“ pozemků navrhuje obec prodat následující pozemek, který je pro obec nadbytečný.

Podmínky prodeje shodné, jak u výše uvedených pozemků, avšak kupní cena stanovena ve výši 150,-- Kč za 1 m2.

 • Nově vytvořenou parc.č.66/11,ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 249 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 66/1  dle geometrického plánu č. 238-204/2016

Nemovitosti jsou vedeny ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na listu vlastnictví č. 10001 pro obec i katastrální území Lešetice.

Záležitost prodeje pozemků byla již projednávána zastupitelstvem dne 2.5.2016, bylo přijato usnesení ad 5).

Před hlasováním zastupitelstva,  je tedy nutno hlasovat o revokaci usnesení ze dne 2.5.2016 pod bodem ad 5).

Současně před hlasováním oznámil starosta Jaromír Nusl st. a člen zastupitelstva František Karas, že v této věci jsou v konfliktu zájmu, neboť v případě kladného usnesení budou na straně kupujících.

 

Usnesení:

Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje všech shora uvedených nemovitostí za shora uvedených podmínek a ukládá starostovi obce tento záměr zveřejnit na úřední desce obce.

ad 3) zastupitelé projednali a schválili žádost o prodeji části pozemku p.č. 153/5 v k.ú. Lešetice, o výměře 269 m2, kupní cena je stanovena na 150,-- Kč za 1 m2.

ad 4) starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o sponzorský dar pro Sportovní klub Milín (aerobic). Zastupitelé obce schválili sponzorský dar ve výši 3 000 Kč - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 5) starosta obce seznámil zastupitele s ukončením spolupráce týkající se komunálního odpadu s organizací TS Příbram, a to ke dni 31. 3. 2017, důvodem je konsolidace služeb spojených s vývozem všech komodit - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 6) starosta obce seznámil zastupitele s ukončením spolupráce týkající se tříděného odpadu se společností AMT s.r.o. Příbram, a to ke dni 30. 6. 2017, důvodem je konsolidace služeb spojených s vývozem všech komodit - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 7) starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou společnosti SVZ centrum s.r.o., týkající se komplexního svozu komunálního, tříděného, nebezpečného, velkoobjemového a BIO odpadu - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 8) starosta obce seznámil zastupitele s výší poplatku za odvoz TKO pro rok 2017, který činí za číslo popisné 1 770,- Kč za jednu známku.

Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo příspěvek za jednu nádobu na jedno číslo popisné v částce 470,- Kč a doplatek občana bude ve výši 1 300,- Kč za jednu nádobu.

Sleva na známku je pouze na osobu s trvalým pobytem v obci Lešetice. Na druhou a další nádobu nebude obec přispívat. Doplatek je kalkulován v kontextu celkových nákladů na svoz veškerých komodit - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 9) starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o poskytnutí informace k pozemku p.č.2/5 v k.ú. Lešetice. – bude předmětem dalšího jednání - bereme na vědomí

ad 10) starosta obce seznámil zastupitele s dodatkem č. 6 smlouvy se společností Arriva Praha s.r.o. – schváleno v počtu 7 hlasů  

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo záměr prodeje všech uvedených pozemků

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo prodej části pozemku p.č. 153/5 v k.ú. Lešetice

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo sponzorský dar

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo ukončení spolupráce s TS Příbram

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 6) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo ukončení spolupráce s AMT s.r.o. Příbram

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 7) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo uzavření smlouvy na svoz všech komodit

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 8) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo výši poplatku TKO pro rok 2017

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 9) zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí 

ad 10) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo dodatek se společností Arriva Praha s.r.o.

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

konec zastupitelstva 21:50

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  R. Buchová                                                  Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                               D. Bartoš 

Vyvěšeno:        07. 03. 2017                                                          Sejmuto:          31. 03. 2017