Kalendář událostí

<<  Prosinec 2018  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
       1
  6  7  8
131415
202122
242526282930
31      

Zápis 3.4.2017

č.j. 12/2017/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 03. 04. 2017 od 19:00

Přítomni: J. Nusl, st.; J. Sojaková, D. Bartoš, R. Buchová, F. Karas, V. Kuba, J. Táborská

Omluven:

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Prodej přihrazených pozemků v obci Lešetice

3) RO - 01/2017

4) Smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno mezi obcí Lešetice a ČEZ

5) Demolice čp. 31

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 7 hlasů. Ověřovatelé zápisu V. Kuba a J. Táborská - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 2) zastupitelé na svém zasedání, schválili prodej tzv. přihrazených pozemků. Pozemky užívají vlastníci jim sousedících pozemků cca 50 let.  Pozemky jsou pro obec nepotřebné, a proto obec nebude trvat na jejich vyklizení. Pozemky byly zaměřeny geometrickými plány geodetem Ing. Rudolfem Smíškem, pokud jde o části původních pozemků, některé pozemky měly již samostatné parcelní číslo. Náklady na zaměření, sepis smluv a správní poplatek pro řízení o povolení vkladu ponese Obec, kupující zaplatí 50,-- Kč za 1 m2

Jde o následující pozemky:

 • Parc.č. 107/2, , zahrada o výměře 117 m2
 • Parc.č. 95, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 34 m2
 • Parc.č. 32, zahrada o výměře 163 m2
 • Parc. č. 152/1, trvalý travní porost o výměře 418 m2
 • Parc.č. 65/2, zahrada o výměře 17 m2
 • Parc.č. 81/3, jiná plocha, ostatní plocha o výměře 34 m2
 • Parc.č. 82/2, zahrada o výměře 178 m2
 • Parc.č. 139/2, zahrada o výměře 117 m2
 • Parc.č. 41/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 67 m2
 • Parcč. 54/2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 10 m2
 • Nově vytvořenou parc.č. 155/5,ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 155/2 dle geometrického plánu č. 236-155/2016
 • Nově vytvořenou parc.č. 66/10,ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 5 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 66/1 dle geometrického plánu č. 232-151/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.143/10,ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 17 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 143/8 dle geometrického plánu č. 234-153/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.153/10,ostatní plocha,  neplodná půda  o výměře 97 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 153/5  dle geometrického plánu č. 231-150/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.153/11,ostatní plocha,  neplodná půda  o výměře 27 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 153/1  dle geometrického plánu č. 231-150/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.66/9,ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 65 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 66/1  dle geometrického plánu č. 233-152/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.218/7, lesní pozemek  o výměře11 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 218/2  dle geometrického plánu č. 230-149/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.218/6, lesní pozemek  o výměře 194 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 218/2  dle geometrického plánu č. 230-149/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.207/3,  ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 28 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 207/1  dle geometrického plánu č. 230-149/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.210/2, lesní pozemek  o výměře 48 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 210  dle geometrického plánu č. 230-149/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.206/2, lesní pozemek  o výměře 59 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 206  dle geometrického plánu č. 230-149/2016

 

V souvislosti s prodejem shora uvedených tzv. „přihrazených“ pozemků, schvaluje obec prodej následujícího pozemku, který je pro obec rovněž nadbytečný.

Podmínky prodeje shodné, jak u výše uvedených pozemků, avšak kupní cena stanovena ve výši 150,-- Kč za 1 m2.

Nově vytvořenou parc.č.66/11,ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 249 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 66/1  dle geometrického plánu č. 238-204/2016

Nemovitosti jsou vedeny ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na listu vlastnictví č. 10001 pro obec i katastrální území Lešetice.

Záležitost prodeje pozemků byla již projednávána zastupitelstvem dne 2.5.2016, bylo přijato usnesení ad 5). Před hlasováním zastupitelstva, je tedy nutno hlasovat o revokaci usnesení ze dne 2.5.2016 pod bodem ad 5). Současně před hlasováním oznámil starosta Jaromír Nusl st. a člen zastupitelstva František Karas, že v této věci jsou v konfliktu zájmu, neboť v případě kladného usnesení budou na straně kupujících.

 - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 3) zastupitelé projednali a schválili RO 01/2017, týkající se neinvestičních přijatých transferů ze státního rozpočtu -  schváleno v počtu 7 hlasů

ad 4) zastupitelé projednali a schválili:

 - žádost o souhlas s projektem stavby IE-12-6006899, P 7910 Lešetice, napojení NN z TS PB 0057

 - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6006899/VB/2

 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. stavby IP-12-6009923/1 Lešetice, v.v.NN pro p.č. 85/2

schváleno v počtu 7 hlasů

ad 5) zastupitelé projednali a schválili postup demoličních prací a zároveň schválili i s tím spojené odměny za pomoc při demolici, sazba 100 Kč brutto/hod. Demolice bude probíhat v souladu s dokumentem bouracích prací, dozor bude vykonávat ing. M. Klíma, za obec Lešetice bude koordinátorem Josef Kuba a Bohumil Holec  – schváleno v počtu 7 hlasů

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo prodeje všech uvedených pozemků

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo RO 01/2017

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo

 - žádost o souhlas s projektem stavby IE-12-6006899, P 7910 Lešetice, napojení NN z TS PB 0057

 - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6006899/VB/2

 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. stavby IP-12-6009923/1 Lešetice, v.v.NN pro p.č. 85/2 

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo postup demoličních prací čp. 31

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

konec zastupitelstva 21:50

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  V. Kuba                                                       Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                              J. Táborská

 

Vyvěšeno:                                04. 04. 2017                                                Sejmuto:   30. 04. 2017