Kalendář událostí

<<  Září 2017  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  2  3
  6  8  910
1112131516
20222324
2526272930 

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5.6.2017

č.j.   16/2017/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 5. 6. 2017 od 19:00

 

Přítomni: J. Nusl st., R. Buchová, D. Bartoš, J. Táborská, J. Sojaková, F. Karas, V. Kuba

Omluven:

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Přezkoumání hospodaření obce Lešetice za r. 2016

3) Závěrečný účet obce Lešetice za r. 2016

4) Účetní závěrka obce Lešetice za r. 2016

5) Přezkoumání hospodaření obce Lešetice za r. 2017 externí firmou

6) RO – 2/2017

7) Stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

8) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Lešetice

9) Prodej původního obecního traktoru

10) Zastupování starosty obce Lešetice na valné hromadě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu P 8721 Lešetice

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 7 hlasů. Ověřovatelé zápisu R. Buchová a D. Bartoš - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 2) starosta obce seznámil zastupitele se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Lešetice za rok 2016. Zpráva o výsledku hospodaření byla schválena obecním zastupitelstvem s výhradami. Nápravná opatření budou písemně sdělena odboru kontroly KÚ Praha – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 3) starosta obce seznámil zastupitele se Závěrečným účtem obce Lešetice za rok 2016. Závěrečný účet byl schválen obecním zastupitelstvem bez výhrad – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 4) starosta obce seznámil zastupitele s Účetní závěrkou obce Lešetice za rok 2016. Účetní závěrka byla schválena obecním zastupitelstvem v plném jejím rozsahu, neboť se zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4, zákona 128/2000 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 5) zastupitelstvo obce odsouhlasilo pro přezkoumání hospodaření za r. 2017 firmu AUDIT OBCE, s.r.o. Příbram – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 6) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Rozpočtové opatření 2/2017 - týká se příjmů z prodeje obecních pozemků §3639 a příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku §6171 – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 7) zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje Stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace –  schváleno v počtu 7 hlasů

ad 8) Obecní zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje v souladu s povinností stanovenou v § 8 odst. 1) a 11) zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích za použití vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, plán financování obnovy vodovodů a kanalizací  obce  Lešetice jako vlastníka tohoto vodohospodářského majetku - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 9) zastupitelé obce schválili prodej původního obecního traktoru, prodejní cena byla stanovena na 45 000 Kč včetně DPH – schváleno v počtu 6 hlasů, 1 se zdržel

ad 10) starosta obce pověřil zastupováním starosty při účasti na valné hromadě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, zastupitelku Bc. Radku Buchovou – schváleno v počtu 6 hlasů, 1 se zdržel

ad 11) zastupitelé obce projednali a schválili s DIAMO s.p. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu P 8721 Lešetice – schváleno v počtu 7 hlasů

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo zprávu o výsledku hospodaření obce Lešetice za rok 2016 s výhradami

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Závěrečný účet za rok 2016

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Účetní závěrku obce Lešetice za rok 2016

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo externí firmuAUDIT OBCE s.r.o. pro přezkoumání hospodaření obce Lešetice za r. 2017

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se:

ad 6) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo RO 2/2017

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 7) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 8) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Lešetice

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 9) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo prodej původního obecního traktoru

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 1

ad 10) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo zastupování starosty při účasti na valné hromadě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 1

ad 11) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

konec zastupitelstva 22:00

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  R. Buchová                                                  Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                              D. Bartoš                                                                                

 

Vyvěšeno:                                6. 6. 2017                                                    Sejmuto:   30. 6. 2017