Kalendář událostí

<<  Květen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
    2  3  4  5
  6  7  8  91012
1516171819
20212223242526
27293031  

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.4.2018

č.j.  10/2018/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 03. 04. 2018 od 19:00

 

Přítomni: J. Nusl, st.; J. Sojaková, R. Buchová, D. Bartoš, F. Karas, V. Kuba

Omluveni: J. Táborská

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Územní plán obce Lešetice

3) Návrh a cenová nabídka úpravy zeleně kolem kapličky v Lešeticích

4) Žádost p. J. Vitiše  -  napojení na vodovodní řad obce

5) Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ distribuce a.s.

6) Stanovisko obce Lešetice ke druhé části obchvatu Příbram - Bohutín

7) Informace o návrhu projektu nové budovy obecního úřadu

8) Registrace pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích

9) Různé – INFO  ( Informace o VH ORP Příbram, Kam s vaším odpadem, oprava milínského kostela, Strategický plán obce, Den Matek, Dětský den 2018)

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 6 hlasů. Ověřovatelé zápisu R. Buchová a F. Karas - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice projednalo:

 - informaci určeného zastupitele při pořízení ÚP obce Lešetice

 - ÚP obce Lešetice není v rozporu s politikou územního rozvoje ČR a zásadami územního rozvoje Středočeského kraje

 - byly uplatněny stanoviska dotčených orgánů

 - byla uplatněna námitka, jak je uvedeno pod bodem C.18 textové části ÚP

 - ukončuje se platnost ÚP obce Lešetice, schváleného dne 4.2.2002

 - v souladu o územním plánování a se stavebním zákonem, vydává se nový ÚP obce Lešetice

 - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 3) starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou a návrhem úpravy prostranství kolem kapličky –  schváleno v počtu 6 hlasů

ad 4) starosta obce seznámil zastupitele s žádostí pana J. Vitiše, týkající se napojení na vodovodní řad obce – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 5) starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou mezi obcí Lešetice a ČEZ Distribuce a.s., týkající se, zřízení věcného břemene na stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN v obci Lešetice – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 6) zastupitelé obce vyjádřili svoje stanovisko ke druhé části obchvatu Příbram – Bohutín, vyjádření bude odesláno na Ateliér dopravní stavby Valbek s.r.o.,  ŘSD ČR, Ministerstvo dopravy ČR, KÚ odbor dopravy – bereme na vědomí

ad 7) zastupitelé obce projednali návrh projektu nové budovy Obecního úřadu – bereme na vědomí

ad 8) zastupitelé obce schválili registraci pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje – schváleno v počtu 6 hlasů

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2)

I/

b e r e  n a   v ě d o m í

informaci určeného zastupitele o postupu při pořízení Územního plánu Lešetice

(uvedeno pod bodem C.1 textové části odůvodnění ÚP),

II/

k o n s t a t u j e

v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, že Územní plán Lešetice není v rozporu s

  • Politikou územního rozvoje ČR, která byla schválená Vládou České republiky 20. 07. 2009, usn. č. 929, ve znění Aktualizace č. 1 schválené dne 15. 04. 2015, usn. č. 276.
  • Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, které byly vydány dne 07. 02. 2012 (usnesením Zastupitelstva Stč. kraje. č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. 12. 2011), a které účinnosti nabyly dne 06. 03. 2012.
  • uplatněnými stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu,

III/

r o z h o d u j e,

ve smyslu § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 52 odst. 2 stavebního zákona o uplatněné námitce tak, jak je uvedeno pod bodem C.18 textové části odůvodnění ÚP,

IV/

u k o n č u j e    p l a t n o s t 

Územního plánu obce Lešetice, schváleného dne 04.10.2002, vč. změn č. 1, 2, 3, 4, a to ke dni nabytí účinnosti Územního plánu Lešetice,

V/

v y d á v á

v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Územní plán Lešetice, a to v předložené podobě.

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo cenovou nabídku, týkající se úpravy prostranství kolem kapličky

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo napojení na vodovodní řad

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene 

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 6) zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí

ad 7) zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí

ad 8) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo registraci pro poskytování příspěvků na hospodaření  

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

konec zastupitelstva 21:50

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  R. Buchová                                                  Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                              F. Karas

 

Vyvěšeno:                                04. 04. 2018                                                Sejmuto:   30. 04. 2018