Kalendář událostí

<<  Červen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  9
12131416
17181920212223
242627282930

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.11.2018 - ustavující

č.j. 33/18/mp

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva konaného dne 3.11.2018 od 17:00

 

Přítomni:   Vl. Kuba, D. Bartoš, R. Buchová, J. Nusl, M. Procházková, P. Vitišová, L. Krejčíková

Omluven:

 

Navržený program:

1) Zahájení zasedání zastupitelstva

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele

3) Složení slibu členy zastupitelstva

4) Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

5) Volba starosty a místostarosty

      a) určení počtu místostarostů

      b) určení funkce starosty a místostarosty: uvolněný - neuvolněný

      c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

      d) volba starosty

      e) volba místostarosty

6) Zřízení finančního, kontrolního, stavebního a kulturně společenského výboru

     a) určení počtu členů finančního, kontrolního, stavebního a kulturně společenského výboru

     b) volba předsedy finančního výboru

     c) volba předsedy kontrolního výboru

     d) volba předsedy stavebního výboru

     e) volba předsedy kulturně společenského výboru

     f) volba členů finančního výboru

     g) volba členů kontrolního výboru

     h) volba členů stavebního výboru

     i) volba členů kulturně společenského výboru

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích)

8) Návrh rozpočtu obce Lešetice na rok 2019

9) Žádost manželů Knotkových o přidělení č.p. pro rodinný dům

10) Projednání a schválení výše hodnoty dárků pro občany obce k životnímu jubileu a při pořádaných akcí pro děti (vánoční balíčky, odměny na dětský karneval, dětský den, dárky k životním jubileím apod.)

11) Projednání návrhu na koupi nového Vánočního řetězu

 

Jednání:

ad 1) zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lešetice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 26.10.2018 do 03.11.2018.

ad 2) ověřovatelé zápisu byli zvoleni: Pavla Vitišová a David Bartoš, jako zapisovatelem Michaela Procházková – odsouhlaseno v počtu pro 7  hlasů

ad 3) předsedající vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu

ad 4) zastupitelé odsouhlasili navržený program – v počtu pro 7  hlasů

ad 5) volba starosty a místostarosty byla zahájena určením, kolik bude mít zastupitelstvo místostarostů, zda funkce bude uvolněná nebo neuvolněná a o způsobu volby

ad 5a) zastupitelé rozhodli o počtu místostarostů –  zastupitelstvo obce Lešetice bude mít 2  místostarosty –  odsouhlaseno v počtu pro 6 hlasů, 1 se zdržel

ad 5b) zastupitelé rozhodli, že funkce starosty a místostarosty bude neuvolněná –  odsouhlaseno v počtu pro 7 hlasů

ad 5c) zastupitelé zvolili přímý způsob volby – odsouhlaseno v počtu pro 5 hlasů, 2 hlasy proti (pro tajnou volbu)

ad 5d) volba starosty – návrh: - zastupitelé zvolili starostou obce Lešetice Vl. Kubu - v počtu pro 5 hlasů, 2 proti

ad 5e) volba místostarosty – návrh: - zastupitelé zvolili prvním místostarostou obce Lešetice L. Krejčíkovou - v počtu pro 6 hlasů, 1 se zdržel  a druhým místostarostou D. Bartoše  pro 4, proti 1 hlas, 2 se zdrželi

ad 6)    

ad 6a) zastupitelé odsouhlasili zřízení jednotlivých výborů a počet 3 členů v jednotlivých výborech - odsouhlaseno v počtu pro 7 hlasů

ad 6b) předsedou finančního výboru byl zastupiteli zvolen J. Nusl - odsouhlaseno v počtu pro 6 hlasů, 1 se zdržel

ad 6c) předsedou kontrolního výboru byla zastupiteli zvolena P. Vitišová - odsouhlaseno v počtu pro 6 hlasů, 1 se zdržel

ad 6d) předsedou stavebního výboru byla zastupiteli zvolena M. Procházková - odsouhlaseno v počtu pro 6 hlasů, 1 se zdržel

ad 6e) předsedou kulturně společenského výboru byla zastupiteli zvolena R. Buchová – odsouhlaseno v počtu pro 6 hlasů, 1 se zdržel

ad 6f) za členy finančního výboru byli zvoleni: P. Šefčík a J. Sojáková - odsouhlaseno v počtu pro 7 hlasů

ad 6g) za členy kontrolního výboru byli zvoleni: L. Nuslová a P. Soják - odsouhlaseno v počtu pro 7 hlasů

ad 6h) za členy stavebního výboru byli zvoleni: M. Krejčík a L. Nusl - odsouhlaseno v počtu pro 7 hlasů

ad 6i) za členy kulturně společenského výboru byli zvoleni: J. Táborský a J. Kuchtová - odsouhlaseno v počtu pro 7 hlasů

 

ad 7) zastupitelstvu byl předložen návrh funkčních odměn zastupitelů pro volební období 2018 – 2022, návrh byl projednán a schválen, návrh je platný od 3.11.2018 – viz příloha č. 1

ad 8) starosta obce přečetl návrh Rozpočtu pro rok 2019. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu pro r. 2019. Při zpracování návrhu rozpočtu se vycházelo z rozpočtového výhledu na r. 2019 – 2024. Návrh rozpočtu  pro  rok  2019  je  navržen  jako přebytkový - odsouhlaseno v počtu pro 7 hlasů. Na další schůzi zastupitelstva se budou projednávat detaily finálního rozpočtu za přítomnosti pí. Krotké.

ad 9) zastupitelstvo projednalo žádost o přidělení čísla popisného pro novostavbu rodinného domu manželů Knotkových, postaveného na parc. č. 145/51 v katastrálním území obce Lešetice a přiděluje mu číslo popisné 84 – odsouhlaseno v počtu pro 7 hlasů

ad 10) zastupitelé projednali a odsouhlasili výši hodnoty dárku k životnímu jubileu ve výši 550 Kč v počtu 7 pro.  Za obec budou spoluobčanům kulturně společenským výborem předány dárky k životnímu jubileu ve věku 60, 65, 70 a následně každý rok – odsouhlaseno v počtu pro 7 hlasů

ad 11) odsouhlasení koupi nového Vánočního řetězu

ad 12) odsouhlasení úředních hodin a schůzí zastupitelstva - Úřední hodiny po 18-19h, středa 9-11h. Schůze zastupitelstva každé první pondělí v měsíci od 19h.

Usnesení:

ad 1)     svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lešetice

Výsledek hlasování:               Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

                   Usnesení č. 1 bylo schváleno

ad 2)     zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Pavlu Vitišovou a Davida Bartoše,

             jako zapisovatele Michaelu Procházkovou

             – odsouhlaseno v počtu pro 7  hlasů

Výsledek hlasování:               Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

               Usnesení č. 2 bylo schváleno

ad 3)     složení slibu zastupitelů obce Lešetice 

ad 4)     zastupitelstvo obce schválilo ustavující zasedání obce Lešetice

Výsledek hlasování:   pro návrh        Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

            Usnesení č. 4 bylo schváleno

ad 5)     ad5a)   určení počtu místostarostů – zastupitelé zvolili

Výsledek hlasování:   Pro: 6              Proti: 0            Zdrželi se: 1

             ad5b)  určení funkce starosty a místostarosty – zastupitelé zvolili

Výsledek hlasování: funkce starosty a místostarosty bude neuvolněná

            Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

             ad5c)   zvolen způsob volby starosty a místostarosty – zastupitelé zvolili veřejnou volbu

Výsledek hlasování:   Veřejná volba

            Pro: 5              Proti: 2            Zdrželi se: 0

            ad5d)   volba starosty – zastupitelé obce zvolili

Výsledek hlasování:   V. Kuba

            Pro: 5              Proti: 2            Zdrželi se: 1

            ad5e)   volba místostarosty – zastupitelé obce zvolili

Výsledek hlasování:   první místostarostkou L. Krejčíková

            Pro: 6              Proti: 0            Zdrželi se: 1

Druhým místostarostou D. Bartoš

            Pro: 4              Proti: 1            Zdrželi se: 2

            Usnesení č. 5 bylo schváleno

ad 6)     ad 6a)   zastupitelé odsouhlasili v jednotlivých výborech 3 členy

Výsledek hlasování:               Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

ad 6b)   zvolili předsedou finančního výboru 

     Výsledek hlasování:   J. Nusl                               Pro: 6              Proti: 0            Zdrželi se: 1

ad 6c)   zvolili předsedou kontrolního výboru

     Výsledek hlasování:  P. Vitišová                           Pro: 6              Proti: 0            Zdrželi se: 1

ad 6d)   zvolili předsedou stavebního výboru

     Výsledek hlasování:   M. Procházková                   Pro: 6              Proti: 0            Zdrželi se: 1

ad 6e)   zvolili předsedou kulturně společenského výboru

     Výsledek hlasování:   R. Buchová                         Pro: 6              Proti: 0            Zdrželi se: 1

ad 6f)   zvolili za členy finančního výboru:

    Výsledek hlasování:   P. Šefčík, J. Sojáková            Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

ad 6g)   zvolili za členy kontrolního výboru:

    Výsledek hlasování:   : L. Nuslová a P. Soják          Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

ad 6h)   zvolili za členy stavebního výboru:

    Výsledek hlasování:   M. Krejčík a L. Nusl               Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

ad 6i)    zvolili za členy kulturně společenského výboru:

    Výsledek hlasování:   J. Táborský a J. Kuchtová      Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

 

ad 7)     zastupitelé obce odsouhlasili výši funkčních odměn pro volební období 2018 – 2022

   Výsledek hlasování:               Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

ad 8)    zastupitelé obce odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2019

   Výsledek hlasování:               Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

ad 9)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo přidělení čp. 84

   Výsledek hlasování:               Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

ad 10)   zastupitelé obce odsouhlasili výši hodnoty dárku k životnímu jubileu pro spoluobčany a dětem z obce

   Výsledek hlasování:               Pro: 7              Proti: 0            Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

 

konec zastupitelstva 19:00

Ověřovatelé zápisu a usnesení:   Pavla Vitišová                                      Starosta:   Vladimír Kuba

                                               David Bartoš

 

Vyvěšeno:  04.11.2018                                                                             Sejmuto: 30.11.2018